3. hitmélyítő este

admin | 18.11.2023

"Mi­lyen nagy al­ko­tá­sa­id­nak szá­ma, Uram! Va­la­mennyit böl­csen al­kot­tad, tele van a föld te­remt­mé­nye­id­del.
Ott van a nagy és szé­les ten­ger! Szám­ta­lan lény nyü­zsög ben­ne: ki­sebb és na­gyobb ál­la­tok.
Ott jár­nak a ha­jók, és a cet­hal, ame­lyet azért for­mál­tál, hogy ját­sza­doz­zál vele... Di­cső­ség le­gyen az ÚRnak örök­ké! Örül­jön al­ko­tá­sa­i­nak az ÚR!" (Zsolt 104)
Hitmélyítőnk harmadik bizonyságtevője Nt. Blanár Gabriella kisgéresi lelkipásztor, a Mustármag bábcsoport vezetője a 104. zsoltár alapján szólt hozzánk. A tanításban rámutatott arra, hogy Isten örömét leli teremtményeiben, különösen az Ő képviseletére elhivatott emberben, akit "hajókat" építeni képes kreativitásával arra hív, hogy munkatársa legyen. Isten munkatársai vagyunk a hivatásunkban, szülői szerepünkben, a nevelésben, a fáradságos munka végzésében, a tálentumaink mások javára, a világ megjobbítására, Isten dicsőségére való felhasználásában. Valahogy úgy, ahogy a géresi magyar iskola és gyülekezet együttműködéséből született Mustármag bábcsoport is teszi, amely számos gyermek személyiségét formálta eddig és formálja pozitív irányba továbbra is. Köszönjük az igét, a Lélek általi inspirációt, a jó példákat. SDG!